Main Menu

Follow us

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 2. สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  ในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์  สอดคล้อง  และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ  เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
 3. ทำการวิจัย เกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์แลกเปลี่ยน และเผยแผ่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดสาร การค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้นๆ 
 4. ขอแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์  ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 5. ส่งเสริมคุณภาพของแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดที่ผลิต หรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตราฐาน ตลอดจนวิจัย และปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด
 6. ร่วมมือกับรัฐบาล ในการส่งเสริมการค้าแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด การเงินหรือแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์
 7. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 8. ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิก กับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 10. ไม่มีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือโต๊ะสนุกเกอร์
 11. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดอสังหาริมทรัพย์
 12. ให้คำปรึกษา ด้านการตลาด แก่ผู้ประกอบแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดด้านอสังหาริมทรัพย์
 13. จัดทำแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดด้านการตลาดเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการตลาด
 14. จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาด ในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์
 15. ประสานงานกับสถาบัน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เล่นเกมยิงปลาผ่านคอม | เกมยิงปลาpantip | เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดอสังหาริมทรัพย์
 16. สร้างระบบ การจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับการตลาดอสังหาริมทรัพย์